• Ekologia jest dziecinnie prosta... wystarczą ludzie z wyobraźnią

  • Ekologia jest dziecinnie prosta... wystarczą ludzie z wyobraźnią

Energetyka wiatrowa

Wiele gospodarek świata, w tym polska, napotyka na problemy z zapewnieniem dostaw energii. Jednym z największych wyzwań jest zapewnienie efektywnych energetycznie i ekonomicznie opłacalnych źródeł energii. Wysokie ceny surowców energetycznych, bezpieczeństwo energetyczne, wzrost globalnego popytu oraz malejące zasoby paliw kopalnych przyczyniają się do rosnącej roli inwestycji w odnawialne źródła energii.
Zobowiązania w zakresie ochrony środowiska oraz zobowiązania legislacyjne powodują konieczność podjęcia zdecydowanych działań zapobiegających pogorszeniu się sytuacji odbiorców paliw i energii. Nowa polityka energetyczna w Europie, obowiązująca również w Polsce zawiera rozporządzenie promujące rozwój odnawialnych źródeł energii. Unia Europejska w Pakiecie energetycznym "3x20%" wyznaczyła na 2020 rok cele ilościowe, tj.:

img

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 1990,

img

zmniejszenie zużycia energii o 20% w porównaniu z prognozami dla UE na 2020 r.,

img

zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20% całkowitego zużycia energii w UE, w tym zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w transporcie do 10%.

Rozwój energetyki wiatrowej jest zatem konieczny. Zarazem Polska musi spełnić wymogi unijne. Wiąże się to z większą liczbą inwestycji w odnawialne źródła energii, także w energetykę wiatrową. Dodatkowo postępujący rozwój technologii budowy elektrowni wiatrowych oraz niższy koszt pozyskania energii z wiatru powodują, że inwestycje w projekty wiatrowe stają się coraz bardziej opłacalne oraz konkurencyjne wobec energetyki konwencjonalnej.
Świadomi wzrastającej roli energetyki odnawialnej oraz faktu, że wiatr jest czystym źródłem energii, dostarczamy naszym Klientom efektywne oraz najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu budowy farm wiatrowych. By zyskać przewagę konkurencyjną, oferujemy usługi zarówno Klientom Indywidualnym, jak i Instytucjonalnym. Jako jedni z nielicznych na rynku polskim wspieramy koncepcję energetyki rozproszonej. Jest ona idealnym rozwiązaniem dla inwestorów, którzy posiadają niewielkie środki inwestycyjne i poszukują pewnej i dochodowej inwestycji.

Energetyka wiatrowa w Polsce to biznes:

img

bezpieczny, posiadający ustawowe gwarancje odbioru energii

img

rentowny

img

po okresie inwestycji w 100 % pasywny

img

łatwy w oszacowaniu przychodów i ryzyka

img

ekologiczny i akceptowany społecznie o jednym z największych potencjałów rozwoju (OZE)

Energetyka rozproszona

Źródło rozproszone
Oznacza jednostkę wytwórczą przyłączoną do sieci rozdzielczej niskiego napięcia – Dyrektywa 96/92/WE. Jest to źródło energii ulokowane blisko miejsca odbioru, pozwalające na wytworzenie od 1 do 5 MW energii przyłączone do sieci niskiego lub średniego napięcia.

Generacja rozproszona
Zintegrowanie z systemem lub autonomiczne użycie małych, modułowych generatorów energii elektrycznej, usytuowanych w pobliżu odbiorców. Może pozwolić przedsiębiorstwom energetycznym uniknąć kosztownych inwestycji w sieć przesyłową i dystrybucyjną, zwiększając możliwości systemu i przyczyniając się do dostarczenia odbiorcom energii elektrycznej o wyższej jakości. Zarazem zwiększa niezawodność dostaw i przyczynia się do zachowania czystości środowiska.

Zalety energetyki rozproszonej:

img

brak konieczności pozyskiwania dużych, zwartych areałów pod farmy

img

łatwiejsze negocjacje z lokalnymi społecznościami (konsultacje społeczne)

img

zwiększone szanse na uzyskanie warunków przyłączenia

img

mnogość rozwiązań przyłączeniowych

img

niższe koszty przygotowania projektu

img

krótszy czas realizacji

img

możliwość przyspieszonego pozyskania turbiny

img

możliwość wykorzystania istniejących pomiarów wiatru lub jednego masztu pomiarowego dla kilku projektów

img

udogodnienie łatwiejszego spełnienia warunków środowiskowych